ผู้บริหารธรรมนิติได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพด้านต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

15 ธันวาคม 2563

ครอบครัวธรรมนิติ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้งสามท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพด้านต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

คุณโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

คุณธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

คุณสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?