สำนักงานกฎหมายธรรมนิติรับสมัครงาน

28 มิถุนายน 2562

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร l Position Vacancy

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

1. เจ้าหน้าที่บุคคล

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้ ความสามารถใช้ไอทีในองค์กรได้

4. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

6. หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

1.สัญชาติไทย

2.อายุระหว่าง 22-45 ปี

3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4.สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้

5.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6.หากเคยพักอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือจบทางด้านนิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.ที่ปรึกษาภาษีอากร / ทนายความภาษีอากร

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

3.มีใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ

4.มีความรู้ ความสามารถใช้ไอทีในองค์กรได้

5.มีประสบการณ์ด้านภาษีอากรอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

6.หากมีความสามารถด้านภาษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4.นักกฎหมายฝึกหัด (ด้านภาษีอากร)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์

3.สอบผ่านภาคทฤษฎีจากสภาทนายความ หรือได้รับใบอนุญาตว่าความแล้ว

 

5.เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

3. มีความรู้ ความสามารถใช้ไอทีในองค์กรได้

4.หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชี หรือสำนักงานบัญชี หรือทำบัญชีบริษัท หรือมีความรู้ความสามารถในด้านภาษี การตรวจสอบภาษี การกรอกแบบภาษี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6.เสมียนทนาย

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษา ม.3 – ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา

3.มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

 

7.พนักงานคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา จบ ปวช. หรือ ปวส. หรือปริญญาตรี เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไอที

3.ถ้ามีประสบการณ์ในการเว็บไซด์หรือการใช้โอเพนซอส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

8.เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

3.มีความรู้ ความสามารถใช้ไอทีในองค์กรได้

4.มีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชี หรือสำนักงานบัญชี หรือทำบัญชีบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร

2.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร และบัญชีภาษีอากรของบริษัท

3.จัดทำงบประมาณหรือเป้าหมายประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

4.ติดต่อประสานงานกับบริษัทในเครือ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่สรรพากร

5.ควบคุมดูแลเงินลงทุนของบริษัท

6.งานด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

 

9. เจ้าหน้าที่อำนวยการ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขา

3. มีรถจักยานยนต์ส่วนตัว

4. หากมีประสบการณ์ในการใช้รถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ หรือเคยทำงานสำนักงานมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                    

 

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด 

เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สมัครทาง E-mail

ส่งใบสมัครพร้อมแนบประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายทาง E-mail ได้ที่ person@dlo.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร. 02 680 9772

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?