11 พฤษภาคม 2565

บริการตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติให้บริการงานตรวจสอบภายในมากว่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในนามบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และแยกตัวออกมาเป็น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 100 แห่ง

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการให้ความเชื่อมั่นในและเป็นที่ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามวิธีการมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในบริการต่างๆ ของเราประกอบด้วย

 

1. บริการงานตรวจสอบภายใน (IA)

บริการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยงและ/หรือตามที่ตกลงร่วมกัน โดยการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัททั่วไป

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่   (www.dir.co.th/th/บริการ/งานตรวจสอบภายใน)

 

2. บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายใน (IPO)

บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กรภายใต้กรอบของ COSO และตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด สำหรับบริษัทที่เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่   (www.dir.co.th/th/บริการ/งานประเมินระบบการควบคุมภายใน)

 

3. บริการงานประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั (CAC)

บริการสอบทานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของหลักฐานประกอบการปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่บริษัทจัดทำ ภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยจัดทำเพื่อเป็นการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่   (www.dir.co.th/th/บริการ/ประเมินทุจริตคอรัปชั่น)

 

4. บริการงานการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR)

บริการสอบทานและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งการบริหารและการปฏิบัติงานตรวจสอบ และประมวลจรรยาบรรณ เปรียบเทียบกับแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของงานตรวจสอบภายใน ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่  (www.dir.co.th/th/บริการ/ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน-qar)

 

5. บริการงานประเมินระบบ IT (IT Audit)

บริการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจตามควรแก่เหตุและผล (Reasonable Assurance) ว่าองค์กรมีมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานที่สำคัญ รวมถึงรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ (Physical) และความปลอดภัยด้านตรรกะ (Logical) อย่างเหมาะสมและมีการดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และ/หรือ มาตรฐาน ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

……งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไป (IT General Control)

…… งานตรวจสอบการควบคุมระบบงาน (IT Application Control) 

……งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Preparedness of Cyber Security)

……งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Data Protection Act, PDPA)

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่

 

6. บริการงานพัฒนาระบบ

บริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัท, งานสอบทานคู่มือการปฏิบัติงาน, งานสอบทานและปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีเอกสารอ้างอิงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ในการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรรุ่นถัดไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่  (www.dir.co.th/th/บริการ/งานพัฒนาระบบ)

 

7. บริการงานพัฒนาธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานทางธรุกิจ,งานสอบทานคู่มือพัฒนาธุรกิจ,งานสอบทานและปรับปรุงแก้ไขคู่มือพัฒนาธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และยังมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำคู่มือต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

……งานจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)

……งานรายงานความยั่งยืน (Sastainability report : 56-1 One report)

……งานคู่มือพัฒนาธุรกิจ (ฺBusiness Development)

……งานบริหารความเสี่ยง (ฺERM)

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่  (www.dir.co.th/th/บริการ/งานพัฒนาธุรกิจ/งานคู่มือพัฒนาธุรกิจ)

 

8. บริการงานตรวจสอบพิเศษ

เป็นการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบงานหรือกระบวนการที่ลูกค้ามีประสงค์ให้เข้าตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานที่ตกลงร่วมกัน อาทิ การตรวจสอบด้านรายได้และค่าใช้จ่าย การตรวจสอบโครงการเฉพาะ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่  (www.dir.co.th/th/บริการ/งานตรวจสอบพิเศษ)

 

 

=======================

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด

เว็บไซต์ : www.dir.co.th

อีเมล์ : center@dir.co.th

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?