fbpx

28 กุมภาพันธ์ 2563

บริการตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติให้บริการงานตรวจสอบภายมากว่า 18 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในนามบริษัทตรวจสอบบัญชี ธรรมนิติ และแยกตัวออกมาเป็น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 50 แห่ง
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการให้ความเชื่อมั่นในและเป็นที่ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามวิธีการมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
บริการต่าง ๆ ของเราประกอบด้วย

1. บริการด้านงานตรวจสอบภายใน
ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน งานประเมินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน กฉงานประเมินคุณภาพงานสอบภายใน งานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ( IT Audit) เป็นต้น

2.บริการด้านพัฒนาระบบบัญชี
ได้แก่ วางระบบหรือปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน ระบบงบประมาณ เป็นที่ปรึกษาด้านระบบต่าง ๆ ทางบัญชี การเงิน และการจัดทำงบการเงิน เป็นต้น

 

บริการต่าง ๆ ของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 

1. บริการงานประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

2. บริการงานการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 

3. บริการงานตรวจนับทรัพย์สิน 

4. บริการงานตรวจสอบภายใน 

5. บริการงานประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

6. บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายใน 

7. บริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. บริการจัดทำคู่มือความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

9. บริการงานพัฒนาธุรกิจ 

10. บริการงานพัฒนาระบบ 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.dir.co.th 

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?