fbpx

28 กุมภาพันธ์ 2563

บริการตรวจสอบบัญชี

บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด องค์กรมหาชน กองทุนและสถาบันต่าง ๆ รวมถึงนิติบุคคลไทย นิติบุคคลต่างชาติ และนิติบุคคลร่วมทุนต่างชาติ ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเลือกใช้บริการงานตรวจสอบบัญชีกับเรา ด้วยการปฏิบัติงานที่มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองระบบควบคุมคุณภาพสำนักงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีสากล มีความเป็นอิสระและปฏิบัติตามข้อกำหนด จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เรามีทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่พร้อมให้บริการ โดยผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้รับการฝึกฝนและอบรมการปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง

บริการของเราประกอบด้วย
1.บริการการตรวจสอบงบการเงินต่างๆ การสอบทานงบการเงินประจำปี การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
2.บริการการตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบอื่นๆ
3.บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี 

 

บริการของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  

…..บริการตรวจสอบงบการเงิน สอบทานงบการเงิน งานที่ให้ความเชื่อมั่น และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ www.daa.co.th 

 

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?