Menu Bank
Menu Home Dharmniti
Menu About Dharmniti
Manu Service Dharmniti
Menu NEWS Dharmniti
กระดานสนทนา GuruForum
Menu Recruitment
Menu Contact
Menu Bank 2
Menu Hotline
บทความเกี่ยวกับการสัมมนา

 

 

สำนักงานประกันสังคมแจ้งว่า ในปี 2561 นี้มีโรงพยาบาลเอกชนขอออกจาก “ระบบประกันสังคม”  3 แห่ง คือ โรงพยาบาลยันฮี  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ และโรงพยาบาลศรีระยอง  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เลือก 1 ใน 3 โรงพยาบาลนี้เพื่อใช้บริการอยู่ สิ่งสำคัญที่ต้องทราบและดำเนินการคือกการยื่นเรื่องเลือกโรงพยาบาลใหม่ ตามขั้นตอนของสำนักงานประกันสังคม

 

 

 

หากธุรกิจของคุณจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นั่นถือว่าเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีปีละ 2 ครั้งคือ ช่วงกลางปียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และช่วงปลายปียื่นแบบ ภ.ง.ด.50 โดยการนำรายได้มาหักรายจ่าย ค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ และนำมาเสียภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด


 

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 5 of 16

ข่าวสารเครือธรรมนิติ