Dharmniti Young Executive Development

Dharmniti Young Executive

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) องค์กรทางวิชาชีพชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดตัวโครงการ Dharmniti Young Executive Development Program (DYEDP) ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น มีศักยภาพในการพัฒนาจากบริษัทในเครือทั้ง 10 บริษัท จำนวนทั้งสิ้น 19 คน เข้าร่วมโครงการ มีระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เติมเต็มศักยภาพ ความรู้ที่หลากหลาย ก้าวหน้าและทันสมัยให้พนักงานดาวเด่นที่จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

ในวันเปิดตัวโครงการ Dharmniti  Young  Executive Development Program  คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้ง 19 คน พร้อมกล่าวถึงโครงการนี้ว่า   “Dharmniti  Young  Executive Development Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีผลงานและความสามารถจากส่วนงานต่างๆ ของบริษัทในเครือธรรมนิติ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งรายบุคคลและทีมให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันองค์กรธรรมนิติขยายเติบโตมากขึ้นโดยลำดับ มีบริษัทในเครือ 10 บริษัท และมีจำนวนพนักงานกว่า 700 คน โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นจากหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคย ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและนำไปสู่การเชื่อมโยงต่อยอดประสบการณ์และงาน ตลอดจนส่งผลให้บุคลากรที่มีคุณภาพของธรรมนิติมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพคนของธรรมนิตินี้ก็สอดคล้องกับ “วิถีธรรมนิติ” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กรธรรมนิติมาตลอด 70 ปี ที่ถือว่า “คน” คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่ไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน “ผมเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะช่วยเติมมุมมองและสร้างประสบการณ์ใหม่ เพราะคนของธรรมนิติซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานวิชาชีพต่าง ทั้งด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านสอบ บัญชี ด้านวิชาการ ฯลฯ เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้น การได้ร่วมโครงการนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดและขยายมุมมองภาพรวมเชิงธุรกิจให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น นับเป็นการพัฒนาศักยภาพของคีย์แมนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับการเติบโต และก้าวไปสู่การสืบทอดภารกิจนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าสู่ธรรมนิติ 100 ปีต่อไป”

ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการร่วมโครงการ ผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้ง 19 คนจะได้เข้าร่วมอบรม ดูงาน กับองค์กรชั้นนำของไทย รวมถึงได้ฟังมุมมองและประสบการณ์จากวิทยากรชื่อดังที่มีประสบการณ์ที่ให้เกียรติเข้ามาบรรยายที่บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) การเข้าร่วมเวิร์คชอป การไปดูงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และเซินเจิ้น ตลอดจนการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับกรรมการบริหาร การเข้าพูดคุยกับระดับประธานกรรมการบริหารเพื่อแบ่งปันแนวคิด และได้รู้จักกันมากขึ้น พร้อมกับโอกาสแห่งการพัฒนาเพื่อเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ของกลุ่มบริษัทธรรมนิติ ต่อไป

 

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?