B Y O D วิถีของนักบัญชีดิจิทัล

B Y O D

18 เมษายน 2563

B Y O D (Bring Your Own Device) เป็นแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกมิติที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการทำงานของนักบัญชีดิจิทัล

B Y O D เป็นคำย่อของคำว่า Bring Your Own Device แปลตรงตัวได้ว่า “การนำอุปกรณ์ของคุณมา (ใช้งาน) เอง” ซึ่งเป็นแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกมิติที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการทำงานของนักบัญชีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน   

ในกระแสของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตย่อมส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตและการทำงานของนักบัญชีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ซึ่งความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของนักบัญชีในฐานะที่เป็นผู้ผลิต ประมวลผลและควบคุมข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่ต้องรู้จักนำเอาความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับปรุงสร้างสรรค์ผลงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ

ความสามารถดังกล่าว มีอยู่ 4 ประการ คือ นักบัญชีในยุคดิจิทัลต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมออนไลน์ในงานบัญชี การบูรณาการความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทัศนคติด้านจริยธรรมวิชาชีพที่ดี

ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงแนวความคิด BYOD ที่สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับนักบัญชี อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กรโดยตรง

หากกล่าวถึงคำว่า B Y O D  ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า Bring Your Own Device ผู้อ่านหลายท่านอาจคุ้นเคยกับคำนี้มาบ้างแล้ว แปลตรงตัวได้ว่า “การนำอุปกรณ์ของคุณมา (ใช้งาน) เอง” เป็นแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกมิติที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการทำงานของนักบัญชีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน

ดังนั้น B Y O D  ในที่นี้จึงเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการนำเอาอุปกรณ์พกพาส่วนตัวมาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายในที่ทำงาน เพื่อเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สำคัญขององค์กร ตัวอย่างที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แทปเล็ต ในการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ เก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือในการอนุมัติรายการเกี่ยวกับการซื้อ การขาย การปรับปรุงรายการผ่านบัญชี หรืออนุมัติวงเงินเครดิต การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการทำงาน การนำส่งเอกสารทางด้านการบัญชีและภาษีอากรด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Revenue) การจ่ายชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Filing) หรือเพื่อรองรับการทำรายการอัตโนมัติ (Automations) ที่กำลังเป็นสิ่งที่อยู่ในกระแสปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมและธุรกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบัญชีดิจิทัลได้เผชิญในวิถีของการทำงานปกติอยู่แล้ว เพียงแค่ว่ารู้ตัวหรือไม่เท่านั้นเองว่าเป็นแนวคิดหนึ่งอันเกิดจาก “ความปั่นป่วนของเทคโนโลยี” (disruptive technology)

BYOD เป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการทำงานของนักบัญชีดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกที่ชี้ให้เห็นว่า BYOD สามารถนำมาสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลตลอดจนนำเสนอรายงานทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบทำให้การทำงานของนักบัญชีดิจิทัลไม่ถูกจำกัดขอบเขตอีกต่อไป สามารถใช้อุปกรณ์พกพาทำงานได้ในทุกที่ ทุกเวลาและทุกสถานการณ์

ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและส่งผลกระทบต่อวิธีการทำงานของนักวิชาชีพบัญชีและในกระบวนการดำเนินงานขององค์กรขึ้นเรื่อย ๆ และนับวันยิ่งจะกลายเป็นที่ยอมรับและประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือ

1.ปัจจัยสนับสนุนด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

2.ปัจจัยสนับสนุนด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

3.ปัจจัยสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

4.ปัจจัยสนันสนุนด้านวิถีชีวิตของนักบัญชีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital Life

5.ปัจจัยสนันสนุนด้านต้นทุนและประสิทธิภาพของอุปกรณ์พกพาทางด้านเทคโนโลยี

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยดังกล่าวย่อมสนับสนุนแนวคิด BOYD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ทำให้นักบัญชีดิจิทัลมีความท้าทายและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

 

ที่มา : จากบทความ “B-Y-O-D กับวิถีของนักบัญชีดิจิทัล” โดย ผศ.ดร. อุเทน เลานำทา  วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 457  เดือนตุลาคม  2019 สมัครสมาชิก “วารสารเอกสารภาษีอากร”  คลิก

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?