อัปเดตสิทธิประโยชน์นายจ้าง-ลูกจ้างส่องทิศทางนโยบายประกันสังคม 2565-2566

ในช่วงวิกฤต “โควิด-19” ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่อยู่เคียงข้างผู้ประกันตน ลูกจ้างและนายจ้างในสถานการณ์อันยากลำบากให้ผ่านพ้นไปได้ ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของทั้งภาครัฐบาลและกระทรวงแรงงาน สำหรับ HR Society Magazine เล่มนี้ ได้รับเกียรติจากคุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ซึ่งมาอัปเดตสิทธิประโยชน์นายจ้างและลูกจ้าง พร้อมส่องทิศทางนโยบายของสำนักงานประกันสังคมในปี 2565-2566 เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน ลูกจ้าง และนายจ้าง รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ติดตามได้ในคอลัมน์ Cover Story ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 ค่ะ

• สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจในด้านการให้ความคุ้มครองกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการดำรงชีวิต ให้ความสำคัญกับเรื่องของ “SSO TRUST” ในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมไปสู่ความสำเร็จ

• การให้บริการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน มีธนาคารที่เป็นตัวแทนให้บริการ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน

• สำนักงานประกันสังคม กำลังเดินหน้าจัดทำในหลายๆ มาตรการ อย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่มีการเพิ่มเติมประเด็น “3 ขอ” (ขอเลือก ขอคืน ขอกู้)

• การเดินหน้าแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนได้มีหลักประกันทางสังคม และได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป

• สำหรับแผนการลงทุนที่เกิดประโยชน์กับลูกจ้าง และผู้ประกันตนในอนาคต สำนักงานประกันสังคมได้   นำเงินกองทุนไปลงทุนภายใต้ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน มีการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้กองทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ช่วยพิจารณากลั่นกรอง

• การพัฒนาระบบเทคโนโลยี เป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานประกันสังคม ในช่วงที่ผ่านมาได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน และนายจ้างอย่างต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์ go.th หรือ Line @ssothai เพื่อให้ผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบกรณีชราภาพ ประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ โดยผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย

 

ส่วนหนึ่งของบทความ อัปเดตสิทธิประโยชน์นายจ้าง-ลูกจ้าง ส่องทิศทางนโยบายประกันสังคม 2565-2566

(ติดตามอ่านได้ที่ วารสาร HR Society Magazine ฉบับเดือนสิงหาคม 2565)

สั่งซื้อฉบับนี้ ราคา 200 บาท คลิก https://bit.ly/3zOwG80

สนใจสมัครสมาชิกวารสาร 12 ฉบับ/ปี (เฉลี่ย 175.-/ฉบับ) ที่ https://bit.ly/3BibwA7

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกวารสาร HR Society Magazine :

  1. รับหนังสือกฎหมายแรงงาน ปี 2566 จำนวน 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)
  2. รับสิทธิใช้ฟรี e-Magazine Index & Audio Book (อ่านวารสารรูปแบบ E-book สืบค้นข้อมูลบทความกฎหมายแรงงาน หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
  3. รับส่วนลดในการอบรมสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด www.dst.co.th
  4. รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษฟรี ปีละ 1 ครั้ง
  5. รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ www.dharmnitibook.com
  6. รับส่วนลดในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com 

 

#ธรรมนิติ #HRSocietyMagazine

#Dharmniti #DharmnitiMagazine

#สำนักงานประกันสังคม #สปส. #นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
#ภาครัฐบาล #กระทรวงแรงงาน # SiamrathOnlineAward2022

#ขอเลือกขอคืนขอกู้ #การขอรับคืนเงินสมทบ #พร้อมเพย์
#
ทิศทางนโยบายในปี2566 #เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม #บุญสงค์ทัพชัยยุทธ์

#ผู้บริหาร #ผู้ประกอบการ #เจ้าของกิจการ #บริหารทรัพยากรบุคคล #HR
#ssoicntracking #ssofanpage

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?