ด้านกฎหมาย

ว่าด้วยเรื่องของ .. หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน+
เมื่อประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน .. ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง?+
ลูกจ้างต้องรู้ ! ใน 1 ปี ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สามารถหยุดงานได้กี่วันกันนะ ?+

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?