ด้านกฎหมาย

ครม. เห็นชอบให้ สคร. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขยายเวลายื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปอีก 7 วัน

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?