เปิด 3 ขั้นตอน ต่อภาษีรถยนต์ แบบออนไลน์

29 ธันวาคม 2565

เปิด 3 ขั้นตอน ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

•  สำหรับผู้ที่มีรถยนต์อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เจ้าของรถ สามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกได้ทันที

•  ถ้ารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ มีอายุใช้งานนานกว่านั้น ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อน จึงจะสามารถชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ได้

ขั้นตอนที่ 1

•  ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปี เพื่อวางแผนการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า

•  โดย ตรวจสอบได้จากคู่มือรถ หรือเครื่องหมายการเสียภาษี หรือตรวจสอบที่เวบไซท์ https://eservice.dlt.go.th/ ที่เมนู สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี

•  ถ้าเป็นรถที่เข้าข่ายต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อน ระบบจะแจ้งให้เจ้าของทราบ

•  เมื่อทราบวันครบกำหนดแล้ว สามารถวางแผนชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วันก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี

ขั้นตอนที่ 2

•  เตรียมเอกสารหลักฐาน

– คู่มือรถฉบับจริง หรือสำเนา
– หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ

•  หากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพ เช่น รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำเข้าตรวจกับสถานตรวจสภาพรถก่อน (ตรอ.)

ขั้นตอนที่ 3 

•  ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์

– ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
– หรือ แอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

ปกติแล้วการชำระภาษีรถประจำปี สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง แต่เมื่อมีการระบาดของ COVID -19
กรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำให้ชำระภาษีรถประจำปี ผ่านช่องทางออนไลน์

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?