fbpx

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ห้ามอะไรบ้าง!!

15 เมษายน 2563

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คืออะไร

พ.ร.ก. คือ กฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษแก่รัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
**ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 18)

พรก

 

6 ข้อห้าม ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

1.ห้ามออกจากบ้านในเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

2.ห้ามชุมนุม รวมตัว มั่วสุมกัน หรือทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

3.ห้ามเสนอข่าว เผยแพร่หนังสือพิมพ์ สื่ออื่น ๆ หรือบิดเบือนข่าวสารที่ทำให่ประชาชนหวาดกลัว

4.ห้ามใช้ยานพาหนะ เส้นทางคมนาคม

5.ห้ามเข้าไปอยู่ในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ

6.ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยหรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

 

อำนาจเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

1.มีอำนาจจับกุมผู้ต้องสงสัย

2.มีอำนาจออกคำสั่งให้บุคคลต้องสงสัยมารายงานตัว

3.มีอำนาจออกคำสั่งยึดอาวุธ

4.มีอำนาจออกคำสั่งตรวจค้น รื้อ ทำลาย

5.มีอำนาจออกคำสั่งตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ์

6.ให้กระทำการใด ๆ เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของประเทศและประชาชน

7.มีอำนาจออกคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดออกไปนอกประเทศ

8.มีอำนาจสั่งการให้ต่างด้าวออกไปนอกประเทศ หากเป็นผู้ต้องสงสัย

9.การซื้อ ขาย ใช้ หรือมีอาวุธครอบครอง ซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

10.ออกคำสั่งให้ทหารช่วยเจ้าหน้าที่ หรือตำรวจ ระงับเหตุร้าย

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

อบรมฟรี “รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-19”

กับธรรมนิติ Virtual Training การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live
ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เริ่มตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.

พบคำตอบที่นี่ ❗️ ที่เดียว ❗️

• งบการเงินขยายเวลายื่นหรือไม่?
• กฎหมายภาษีอะไรบ้างที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงไวรัสระบาด
• หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% จะเข้าเงื่อนไขหักต้องปฏิบัติอย่างไร
• พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่าสุด

ลงทะเบียนอบรมฟรี!! คลิกเลย https://bit.ly/2QZsDPd

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?