หน้ากากอนามัย รีไซเคิล ขายซ้ำ โก่งราคา มีความผิด!!

11 มีนาคม 2565

หน้ากากอนามัย รีไซเคิล ขายซ้ำ โก่งราคา มีความผิด!!

หน้ากากอนามัยถือเป็นสินค้าควบคุม

สถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นต้องให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกัน กำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (4 กุมภาพันธ์ 2563)

ความผิดเกี่ยวกับ หน้ากากอนามัย

รีไซเคิล ขายซ้ำ

ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง
มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271)

ขายของเก่าโดยไม่มีใบอนุญาต

ห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาต (ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า พ.ศ.2474 มาตรา 4) และ ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต (ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 มาตรา 12)
มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขายราคาสูงเกินจริง

ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้าหรือบริการใด (ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29)
มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 41)

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?