6 มาตรการสรรพากร บรรเทาผลกระทบ COVID-19

ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

“จาก 3% เหลือ 1.5%”

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เงินได้ที่ได้รับสิทธิ

ค่าจ้างทำของ ค่าบริการ ค่านายหน้า ค่าวิชาชีพอิสระ

บุคคลธรรมดา

เงินได้ที่ได้รับสิทธิ

ค่าจ้างทำของ ค่าบริการ ค่าวิชาชีพอิสระ
***1.5% ตั้งแต่ เม.ษ.63 – ก.ย. 63
2% ตั้งแต่ ต.ค. 63 – ธ.ค. 64

ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย SMEs

“ที่เข้าร่วมมาตรการ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาล หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5 เท่า”
– มีรายได้ครบ 12 เดือน (รายได้ไม่เกิน 500 ล้าน / ปี)
– จำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
– จัดทำบัญชีชุดเดียว
– มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อน หรือในวันที่ 30 ก.ย. 62
***จ่ายดอกเบี้ยช่วง เม.ย. 63 – ธ.ค. 64

สนับสนุน SMEs จ้างงานต่อเนื่อง

”ค่าจ้างหักรายจ่าย ได้ถึง 3 เท่า”
– มีรายได้ครบ 12 เดือน ไม่เกิน 500 ล้านบาท
– จำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
– มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อน หรือในวันที่ 30 ก.ย. 62
– คงการจ้างงานของลูกจ้างที่ประกันตนเองและมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
– จำนวนลูกจ้างต้องไม่น้อยกว่าจำนวนลูกจ้าง ณ วันสุดท้ายของเดือน ธ.ค. 62
***รายจ่ายค่าจ้าง ตั้งแต่ เม.ย. 63 – ก.ค. 63

เพิ่มสภาพคล่องผู้ส่งออกที่ดี

“คืน VAT เร็ว ภายใน 15 วัน”

บริษัท หรือ บริษัทมหาชน

– ยื่นออนไลน์ ภายใน 15 วัน จากปกติ 30 วัน
– ยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายใน 45 วัน จากปกติ 60 วัน

เพิ่มความเชื่อมั่น

“นักลงทุนและตลาดทุน ลงทุน SSF ลดหย่อยภาษีเพิ่ม”
– ต้องเป็นกองทุน SSF ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
– ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 ปี
– ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2 แสนบาท แยกจากวงเงิน SSF
– ไม่อยู่ใต้เพดานเงินสะสมเพื่อการเกษียณอายุ 5 แสนบาท
***ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63

สนับสนุนการแก้ไขปัญหา COVID-19

“บริจาคเงิน ได้ลดหย่อน หักรายจ่าย และ ยกเว้น VAT”

 

 

ผ่าน e-Donation ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 63 – มี.ค. 64
เข้าบัญชี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?