ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี … อย่าลืมต่ออายุสมาชิกภาพ

การต่ออายุสมาชิกภาพของนักวิชาชีพบัญชี

18 เมษายน 2563

ช่วงปลายปีแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่อยู่ใน A must นักบัญชีและผู้สอบบัญชีก็คือ การต่ออายุสมาชิกภาพของนักวิชาชีพบัญชี  ที่ต้องทำเป็นประจำ มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ และการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing

วิชาชีพบัญชีช่วงปลายปีนอกเหนือจากการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่ในปีนี้ผู้ทำบัญชีต้องอบรม 12 ชั่วโมง ส่วนผู้สอบบัญชีนั้นต้องอบรม 40 ชั่วโมง ยังมีอีก 1 สิ่งที่ลืมไม่ได้คือการต่ออายุสมาชิกภาพ เพื่อรักษาสถานะภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

ถือเป็นสิ่งที่นักบัญชีต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกๆ ปี และต้องเข้มงวดห้ามลืมเป็นอันขาดนั่นคือ การต่ออายุสมาชิกของผู้ทำบัญชี ซึ่งปกติแล้วจะต้องต่ออายุทุกๆ สิ้นปีของปีปฏิทิน แต่ด้วยปัจจุบันได้มีการเปิดให้ต่ออายุสมาชิกได้ถึง 3 ปี และ 5 ปีตามลำดับ ถือเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยทางสภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดให้ต่ออายุล่วงหน้า 3 เดือนโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยการต่ออายุหรือสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีนี้จะส่งผลกระทบต่อการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ และการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing อีกด้วย

กล่าวคือ หากท่านผู้ทำบัญชีที่ขาดการต่ออายุสมาชิก หรือไม่ดำเนินการสมัครสมาชิก ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบดังกล่าวได้ ทั้งกรณีที่ใช้แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ และกรณีที่ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ฉะนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในปัจจุบันค่าบำรุงสมาชิกเป็นอัตราตามรายปีปฏิทิน (1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมของทุกปี) สมาชิกจะขอต่ออายุสมาชิกภาพและชำระค่าบำรุงได้ล่วงหน้าภายใน 3 เดือนก่อนบัตรหมดอายุ แต่จะล่าช้าเกินเดือนมกราคมของปีถัดไปไม่ได้ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสมาชิกมีดังนี้

 

ผู้ทำบัญชี

ชำระค่าสมาชิกรายปี (สามารถเลือกชำระล่วงหน้าได้ 3 – 5 ปี) โดยเสียค่าธรรมเนียมดังนี้

– สมาชิกสามัญ (ปริญญาตรี) 500 บาท/ปี

– สมาชิกวิสามัญ (ปวส.) 300 บาท/ปี

โดยสามารถชำระเงินและยื่นหลักฐานผ่านช่องทางบริการออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th ที่ระบบสมาชิกของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

 

ผู้สอบบัญชี

– ชำระค่าสมาชิกรายปี (สามารถเลือกชำระล่วงหน้าได้ 3 – 5 ปี) โดยเสียค่าธรรมเนียมปีละ 500 บาท          

– ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละ 2,000 บาท

สำหรับค่าธรรมเนียมนี้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และต้องไม่ให้ขาดการต่ออายุสมาชิกเพราะจะส่งผลการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ รีบดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ นะครับ

 

ที่มา : วารสาร CPD & Account ปีที่ 15 ฉบับที่ 178 เดือนตุลาคม 2561

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?