ทิศทางกระทรวงแรงงาน ปี 2566 เพิ่มประโยชน์ใด ให้นายจ้างและแรงงาน

“นโยบายกระทรวงแรงงาน ปี 2566 เน้นการมีบทบาทในการบริหารกำลังแรงงาน ควบคู่กับการดูแล ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองแรงงานให้มีความสุขอย่างยั่งยืน”

โดยเฉพาะในภาคส่วนของแรงงาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความตระหนักให้ภาคธุรกิจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมาย

“ส่งเสริมการมีงานทำ การจ้างงาน เร่งรัด ผลักดันการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม”

ปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์เพื่อผู้ประกันตน จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประกันตนเพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานและผู้ประกันตนให้ดียิ่งขึ้น

“แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว เร่งรัดดูแลแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ สร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลความรู้ โดยเฉพาะฝึกสอนทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดประกอบอาชีพ” 

ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Tier 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงาน ตรวจการทำงานของสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

“ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์การพัฒนากำลังคน ร่วมพัฒนาหลักสูตรสร้างทักษะให้กับแรงงาน เพื่อสร้างความพร้อมรับมือกับการทำงานในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่” 

รับฟังปัญหา สร้างความเข้าใจที่ดีในระบบแรงงานสัมพันธ์ ลดปัญหาข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงผ่านระบบดิจิทัล

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?