การจดทะเบียนสรรพสามิต

13 พฤษภาคม 2563

การจดทะเบียนสรรพสามิต

มุ่งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การนำเข้า หรือการประกอบกิจการสถานบริการ จดทะเบียนสรรพสามิตตามสถานะของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเท่านั้น โดยไม่ต้องแยกจดทะเบียนตามประเภทของสินค้าหรือบริการ

หลักการสำคัญ

-การจดทะเบียนสรรพสามิตบังคับใช้แก่สถานที่ที่ผลิตสินค้าหรือสถานที่ที่ให้บริการมากกว่าตัวบุคคล

-กำหนดให้จดทะเบียนสรรพสามิตแยกเป็นรายโรงงานอุตสาหกรรม หรือรายสถานที่บริการ
-ผู้นำเข้าที่มีสถานประกอบการ และสำนักงานหลายแห่งต้องจดทะเบียนสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่นั้นตั้งอยู่
-ผู้นำสินค้าติดตัวเข้ามา นำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือนำสินค้าเข้ามาโดยไม่ใช่เพื่อการค้า จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียน

-ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

-ผู้นำเข้า
-ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ

ตัวอย่าง
นาย A เป็นผู้ผลิตสินค้ารถยนต์ซึ่งได้จดทะเบียนสรรพสามิตเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อกรมสรรพสามิตไว้แล้ว ต่อมานาย A จะทำการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตประเภทอื่นภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
-นาย A ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสรรพสามิตเนื่องจากได้เคยจดทะเบียนสรรพสามิตไว้ในสถานะของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแล้ว

ตัวอย่าง
นาย A เป็นผู้ผลิตสินค้ารถยนต์ซึ่งได้จดทะเบียนสรรพสามิตเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อกรมสรรพสามิตไว้แล้ว ต่อมานาย A ได้มีการนำเข้าสินค้าหรือประกอบกิจการสถานบริการ
-นาย A จำเป็นต้องจดทะเบียนสรรพสามิตในฐานะผู้นำเข้า หรือประกอบกิจการสถานบริการอีกครั้งเนื่องจากยังไม่เคยจดทะเบียนสรรพสามิตไว้ในสถานะของผู้นำเข้าและผู้ประกอบกิจการสถานบริการ

นาย A เป็นผู้ผลิตสินค้ารถยนต์ซึ่งได้จดทะเบียนสรรพสามิตเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อกรมสรรพสามิตไว้แล้ว ต่อมานาย A ได้ทำการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมา
-นาย A จำเป็นต้องจดทะเบียนสรรพสามิตเพิ่มเติมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการสร้างขึ้นใหม่

กำหนดเวลาและสถานที่จดทะเบียน

ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบ ภส.01-01 พร้อมหลักฐาน
-ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่หรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่
-ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต
-ภายใน 30 วัน ก่อนวันเริ่มผลิต เริ่มนำเข้าสินค้าหรือเริ่มให้บริการ

ตัวอย่าง
นาย C มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
-นาย C จะไม่สามารถยื่นจดทะเบียนสรรพสามิตต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรีได้ แต่ต้องยื่นขอจดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

โทษทางอาญา

หากผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่หรือกำหนดเวลา ต้องรับโทษทางอาญา ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?