เปรียบเทียบคุณสมบัติการเป็น “CFO” และ“สมุห์บัญชี” อย่างง่าย

14 กรกฎาคม 2565

หลายท่านคงเคยได้ยินและรู้จักกับคำว่า “CFO” กับ “สมุห์บัญชี” มาแล้ว จากที่ต่าง ๆ แต่ใครจะรู้ว่าตำแหน่ง 2 ตำแหน่งนี้ช่างมีความแตกต่างกันด้วยหน้าที่และความรับชอบ โดยจะเห็นได้ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการออกมากำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และสมุห์บัญชีของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (บริษัท IPO) โดยได้ดำเนินการออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งประกาศฉบับนี้ได้คุมเข้มบุคคลผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็น CFO และสมุห์บัญชีของบริษัท IPO โดยสรุปสาระสำคัญของประกาศไว้ดังนี้

คำนิยาม “CFO”หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารต่อจากผู้จัดการลงมาที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของผู้ขออนุญาต

คำนิยาม“สมุห์บัญชี”หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้ขออนุญาตซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชี

ความรู้ทางด้านบัญชี ประสบการณ์ทำงาน การเปิดเผยข้อมูล

CFO

• จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

• การเข้าอบรม

– อบรมหลักสูตร orientation ไม่น้อย

กว่า 12 ชั่วโมงต่อปี (ครั้งแรก)

– ปีต่อมา เข้าอบรมเพื่อ Update

ความรู้ทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

สมุห์บัญชี

• จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบัญชี

• อบรมเพื่อ Update ความรู้ด้านบัญชี

ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี

• เป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการ

บัญชี

 

CFO

• ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือ

การเงินไม่น้อยกว่า 3 ปีภายใน

ระยะเวลา 5 ปีล่าสุด หรือ ด้านใดก็ได้

ไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายในระยะเวลา 7 ปี

ล่าสุด

• ดำรงตำแหน่ง CFO ในบริษัทอย่าง

น้อย 1 ปี (บริษัทต้องมีสมุห์บัญชีและ

บุคลากรสายงานบัญชีที่มีความรู้ ความ

สามารถ เข้าใจระบบบัญชีซึ่งปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง และผ่านการจัดทำและนำ

นำส่งงบการเงินมาอย่างน้อยงวดล่าสุด

ได้ถูกต้องและทันตามกำหนด)

สมุห์บัญชี

• ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีไม่น้อย

กว่า 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี ล่าสุด

กำหนดให้ CFO และสมุห์บัญชี

ต้องเปิดเผยในเรื่องต่อไปนี้

• ประวัติการศึกษา

• ประสบการณ์ทำงาน

• ประวัติการเข้าอบรม

• เป็นผู้ทำบัญชี (กรณีสมุห์บัญชี)

 

ในส่วนของหลักสูตรอบรมที่ CFO และสมุห์บัญชีต้องเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชี เป็นประจำทุกปีนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอ้างอิงกับหลักสูตรที่เป็นไปตามหลักการและเงื่อนไขตามที่สำนักงานฯ กำหนด อาทิเช่น

หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพประกาศกำหนด เช่น หลักสูตร CPD สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีด้านบัญชี เป็นต้น

หลักสูตรที่มีเนื้อหาทางด้านบัญชีตามที่บริษัทเห็นสมควร เช่น หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนแบบ In-House Training ,หลักสูตร CFO ที่จัดโดยหน่วยงานอื่น เช่น สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

โดยประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัท IPO ที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT สิงหาคม 2560

—-

แหล่งที่มา : www.jobdst.com

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?