บริจาคแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี

11 กรกฎาคม 2567

บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ?

เงินบริจาคทั่วไป ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาค

โดยบริจาคให้กับ วัด สภากาชาดไทย สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศล หรือ มูลนิธิต่างๆ
ที่อยู่ในประเทศไทย

บริจาคแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ? 

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้พิเศษ โดยสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่า ของเงินบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่น ๆ ซึ่งเงินบริจาคพิเศษ ประกอบด้วย

  • เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา
  • เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ
  • เงินบริจาคพิเศษอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคสนับสนุนการศึกษาเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่าจะต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) เท่านั้น

บริจาคผ่านระบบ e-Donation ทำอย่างไร ? 

ผู้บริจาค แจ้งความประสงค์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 ช่องทาง 

1. ถ้าบริจาคเงินสด ให้แจ้งหน่วยรับบริจาค บันทึกข้อมูลการบริจาค บน e-Donation ได้ทันที เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต่อไป
2. ถ้าบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ QR Code ที่ใช้สแกน ต้องมีคำว่า e-Donation เมื่อสแกน QR Code แล้ว จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ ให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาค ของเราให้กรมสรรพากร เพื่อขอหักลดหย่อนภาษี

บริจาคหลายคน ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

การบริจาคเงินร่วมกันหลายคน ถ้ามีชื่อทุกคนในใบเสร็จรับเงินบริจาค จะถือว่าเป็นการบริจาคเงินคนละเท่า ๆ กัน โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่ากับจำนวนเงินที่หารเฉลี่ยแล้ว
หรือสองเท่าของเงินที่หารเฉลี่ยถ้าเป็นการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ ในการลดหย่อนภาษี ?

การใช้สิทธิลดหย่อนจากเงินบริจาค จะต้องมีหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษี คือ
– ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน ที่มีข้อความแสดง ชื่อองค์กรที่บริจาคเงิน วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตร ชื่อผู้บริจาคเงิน และ จำนวนเงินที่บริจาค
– ถ้าบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation ไม่ต้องใช้หลักฐาน

 

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?