23 กุมภาพันธ์ 2565

บริการจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริการให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานความยั่งยืน ทั้งในรูปแบบของ 56-1 One Report ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานที่เป็นไปตามรูปแบบที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กำหนด และรูปแบบมาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เป็นไปตามรูปแบบที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กำหนด

รูปแบบบริการ

1. งานจัดทำรายงานความยั่งยืน :

ศึกษาข้อมูลลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจในโครงสร้างองค์กร นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยการสัมภาษณ์ สอบถามผู้บริหารและพนักงาน สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานความยั่งยืน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานรายงานความยั่งยืน และนำเสนอผลการจัดทำรายงานความยั่งยืนต่อฝ่ายบริหาร

2. ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานความยั่งยืน :

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือรับผิดชอบในการปฏิบัติและการจัดทำรายงานความยั่งยืน ศึกษาข้อมูลลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจในโครงสร้างองค์กร นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยการสัมภาษณ์ สอบถามผู้บริหารและพนักงาน สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานความยั่งยืน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานรายงานความยั่งยืน และนำเสนอผลการจัดทำรายงานความยั่งยืนต่อฝ่ายบริหาร

อัตราค่าบริการ

** ** ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดขององค์กร

1. บริษัทฯ ขนาดเล็ก (1-10 ฝ่ายงาน) 350,000-450,000 บาท

2. บริษัทฯ ขนาดกลาง (11-15 ฝ่ายงาน) 450,000-550,000 บาท

3. บริษัทฯ ขนาดใหญ่ (15 ฝ่ายงานขึ้นไป) 550,000-650,000 บาท

 

สิ่งที่จะได้รับ

คำปรึกษาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร, รูปเล่มรายงานความยั่งยืน

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 

1. บริษัทฯ จะมีทิศทาง และข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

2. ช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน

3. ให้ภาพที่ชัดเจนแก่บริษัทฯ ต่อการสร้างผลกระทบหลักทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อให้บริษัทฯ มีรายงานความยั่งยืนที่สนับสนุนและเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียให้เข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น

1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของข้อมูลเพื่อการวางแผนในการดำเนินธุรกิจ

2. เตรียมข้อมูลการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. บริการตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?