5 เหตุผลดี ๆ ในการจ้าง Outsource บริษัทตรวจสอบภายใน

24 มิถุนายน 2562

ปัจจุบันการตรวจสอบภายในเริ่มเป็นที่คุ้นหูกันมากขึ้น จากแต่เดิมที่คนมักถามถึงว่าคืออะไร คือการตรวจภายในร่างกายหรือเปล่า แต่วันนี้การตรวจสอบภายในได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญภายหลังจากที่พบการทุจริตภายในองค์กร หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดแรงงานยังคงขาดแคลนนักวิชาชีพอย่างเช่นผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมในธุรกิจนั้น ๆ จึงทำให้มากกว่า 50% ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยหันมาให้ความสนใจและเลือกใช้บริการ Outsource บริษัทตรวจสอบภายในที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดแทนผู้ตรวจสอบภายในที่ขาดแคลนแล้วนั้น การจ้าง outsource บริษัทตรวจสอบภายในยังมีข้อดีอีกมากมายดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการได้ทันที

การที่บริษัทจะจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมานั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมให้คนเหล่านั้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในประเภทธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินกิจการอยู่ ดังนั้นการจัดจ้าง outsource ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วเข้ามาให้บริการตรวจสอบภายในจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มกิจกรรมตรวจสอบภายในในทันที

  • มีความเชี่ยวชาญ

การจ้าง outsource บริษัทตรวจสอบภายในที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือซึ่งมีบุคลาการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากการฝึกอบรมและประสบการณ์จากการตรวจสอบภายในจากหลากหลายองค์กรและธุรกิจหลากหลายประเภท จึงทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่ากิจกรรมตรวจสอบภายในที่ออกมามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

  • ลดภาระค่าใช้จ่าย

หากบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของตัวเองแล้วนั้น บริษัทจะต้องแบกรับภาระต้นทุนด้านการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของสวัสดิการและการฝึกอบรมพนักงาน เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วการจ้าง outsource บริษัทตรวจสอบภายในก็สามารถลดต้นทุนสำหรับกิจกรรมตรวจสอบภายในที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน

  • มีความเที่ยงธรรม

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในคือต้องมีความเที่ยงตรง ไม่มีอคติหรือความลำเอียงขณะการตรวจสอบ ซึ่งการจ้างบริษัท outsource จะสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ไปได้ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ และไม่ถูกกดดันจากผู้มีอำนาจในองค์กรจึงทำให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือ

  • การยอมรับของพนักงานในองค์กร

วัฒนธรรมการทำงานขององค์กรบางแห่งอาจต่อต้านหรือไม่ให้ความร่วมมือสำหรับการทำงานจากบุคลากรในองค์กรเดียวกัน แต่ในทางกลับกันหากผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายนอกองค์กรอาจได้รับการยอมรับจากพนักงานทำให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

Reference:

https://ctconline.org/pdf/chamber-journal/CJ_September_2012/CJ_Sep_2012_15.pdf

http://risklesssolutions.com/ia-outsourcing/

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?