แก้ไขข้อบังคับบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท เปลี่ยนชื่อบริษัท – ตราประทับ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ อย่างไร

 

แก้ไขข้อบังคับบริษัท

(ม.1145-1146,1175,1194) *เป็นมติพิเศษ

การตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่หรือแก้ไขข้อบังคับบริษัท หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วนั้น จะต้องไม่ขัดแย้งกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเองและไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ซึ่งสามารถทำได้โดยการลงมติพิเศษ โดยจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย โดยที่มติพิเศษคือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

 

แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

(ม.1145 (ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ) –1146,1175,1194 ) *เป็นมติพิเศษ

เมื่อบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ เช่น เดิมประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง แต่ต้องการประกอบกิจการรับจ้างออกแบบเพิ่ม ต้องทำการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทหรือแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท โดยต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)

 

เปลี่ยนชื่อบริษัท – ตราประทับ

(ม.1145 (ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ) –1146,1175,1194 ) *เป็นมติพิเศษ

เมื่อบริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท คุณจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท) โดยต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ)

 

ตัวอย่าง

ประกาศ วันที่   15 เม.ย. 256X

ประชุม   วันที่  30 เม.ย. 256X

**ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

 

หากบริษัทไม่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตามมาตรา 1175 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

“หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวผู้ถือหุ้น

ลงประกาศออนไลน์ได้ 24 ชม.  ส่ง นสพ.ฉบับจริงถึงมือท่าน ฟรี!

ใช้เป็นหลักฐานนำส่งกรมพัฒน์ฯ ได้ ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

ที่เดียวจบ.. ครบทุกเรื่องที่กฎหมายกำหนด :

บอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น, อนุมัติงบการเงิน, จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า-ออก

เพิ่มทุน-ลดทุน, ย้ายสำนักงานใหญ่, แก้ไขข้อบังคับบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท, เปลี่ยนชื่อบริษัท

ควบรวมกิจการ, แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด, เลิกบริษัท – เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?