บริษัท เพิ่มทุน-ลดทุน ลงประกาศหนังสือพิมพ์ อย่างไร

 

บริษัท เพิ่มทุน

การที่บริษัทออกหุ้นใหม่หรือเพิ่มทุน เพิ่มเติมจากหุ้นเดิมที่มีอยู่แล้ว เมื่อบริษัทประกอบการมาได้ในระยะหนึ่ง การดำเนินกิจการด้วยทุนจดทะเบียนตอนเริ่มจัดตั้งบริษัทอาจไม่เพียงพอสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท โดยจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้มีมติพิเศษในการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุน โดยที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

 

ตัวอย่าง

ประกาศ วันที่  15 เม.ย. 256X

ประชุม วันที่  30 เม.ย. 256X

**ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

 

หากบริษัทไม่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตามมาตรา 1175 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

บริษัท ลดทุน

(ขั้นตอนที่ 1) อนุมัติลดทุน

การที่บริษัทต้องการลดการออกหุ้นใหม่หรือลดมูลค่าทุน เมื่อต้องขนาดลดขนาดกิจการลง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท โดยจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้มติพิเศษให้ลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพิ่ม

(ขั้นตอนที่ 2) ประกาศลดทุน        

การลดทุน, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. หลังจากจดทะเบียนขั้นตอนที่ 1 แล้ว ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบเรื่องการลดทุนบริษัทและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีมติในที่ประชุม เพื่อให้เจ้าหนี้ทราบการลดทุนและมีสิทธิคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บอกกล่าว

 

ตัวอย่าง

ประกาศ วันที่  15 เม.ย. 256X

ประชุม วันที่  30 เม.ย. 256X

**ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

 

หากบริษัทไม่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตามมาตรา 1175 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

“หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวผู้ถือหุ้น

ลงประกาศออนไลน์ได้ 24 ชม.  ส่ง นสพ.ฉบับจริงถึงมือท่าน ฟรี!

ใช้เป็นหลักฐานนำส่งกรมพัฒน์ฯ ได้ ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

ที่เดียวจบ.. ครบทุกเรื่องที่กฎหมายกำหนด :

บอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น, อนุมัติงบการเงิน, จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า-ออก

เพิ่มทุน-ลดทุน, ย้ายสำนักงานใหญ่, แก้ไขข้อบังคับบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท, เปลี่ยนชื่อบริษัท

ควบรวมกิจการ, แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด, เลิกบริษัท – เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?