23 พฤศจิกายน 2566

งานบริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Services)

งานบริการจัดทำเงินเดือน (payroll outsourcing services) คือ การให้บริการจัดทำเงินเดือนพนักงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ การคำนวณเงินเดือน ประสานทางด้านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมคำนวณที่แม่นยำและมีการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และส่งมอบงานสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

รูปแบบบริการ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงานบริการจัดทำเงินเดือนตามเงื่อนไขขององค์กรและกฎหมายแรงงาน

2. ปฏิบัติงานบริการจัดทำเงินเดือนตามคำนิยามจรรยาบรรณมาตรฐานสากล และยึดถือแผนทำงานที่ได้ตกลงร่วมกันกับองค์กรนโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ภายในองค์กร และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

อัตราค่าบริการ   

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงาน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ระยะเวลาในการดำเนินงานและรายละเอียดรายงานผู้บริหาร

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทเอกชน

2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

3. หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร (มูลนิธิ, สมาคม)

1. ตัดปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลเงินเดือน

2. มีผู้เชี่ยวชาญดูแลงานภาษีและกฎหมาย

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

4. ตัดปัญหาการลาออกของพนักงานจัดทำเงินเดือน

1. ข้อมูลพนักงาน

2. เงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน

3. ตัวอย่าง slip เงินเดือน

4. ตัวอย่างรายงานผู้บริหาร

 

บริการเกี่ยวข้อง :

1. งานคำนวณภาษีเงินได้ออกให้สำหรับพนักงานในองค์กร

2. แจ้งชื่อพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม

3. งานจัดร่างและยื่นแบบ ภ.ง.ด.914.

4. จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ต่อกรมสรรพากร

 

สนใจติดต่อ :นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327 
 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?