ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

18 เมษายน 2563

กรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน

ประกาศขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด โดยขยายต่อไปอีก 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีสำหรับ

  • ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.94)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55 ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.54)
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ.36)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ตามประมวลรัษฎากร

ตามประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th ซึ่งจะช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?