ขยายเวลายื่นแบบและลดเบี้ยปรับ มาตรการภาษีล่าสุด !!

28 ตุลาคม 2565

 

สรรพากร ประกาศ !! ขยายเวลายื่นแบบภาษี ต่อเวลาเก็บ VAT คงที่ 7% พร้อมลดเบี้ยปรับหากยื่นแบบล่าช้า เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19

 

ขยายเวลา VAT คงที่ 7% ต่ออีก 2 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 66

• เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

• เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

 

ขยายเวลาการยื่นแบบ เฉพาะที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ต

...94

• กำหนดการยื่น ภายใน 30 ก.ย. 64

• ขยายเวลาถึง ภายใน 30 ธ.ค. 64

...51 (รอบบัญชี 64)

• กำหนดการยื่น ภายใน 3 ส.ค. ถึง 22 ก.ย. 64

• ขยายเวลาถึง ภายใน 23 ก.ย. 64

...50, 52, 55 (รอบบัญชี 63) งบการเงิน และ Disclosure Form

• กำหนดการยื่น ภายใน 3 ส.ค. ถึง 22 ก.ย. 64

• ขยายเวลาถึง ภายใน 23 ก.ย. 64

...1, 2, 3, 53, 54 เดือนภาษี ส.. 64

• กำหนดการยื่น ภายใน วันที่ 7 ของเดือนถัดไป

• ขยายเวลาถึง 30 ก.ย. 64

..36 เดือนภาษี .. 64

• กำหนดการยื่น ภายใน วันที่ 7 ของเดือนถัดไป

• ขยายเวลาถึง 29 ต.ค. 64

..30 เดือนภาษี .. 64

• กำหนดการยื่น ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

• ขยายเวลาถึง 30 พ.ย. 64

..40 เดือนภาษี พ.. 64

• กำหนดการยื่น ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

• ขยายเวลาถึง 30 ธ.ค. 64

 

กรณียื่นเกินกำหนดเวลาและยื่นแบบผิดพลาด

งดเบี้ยปรับ

• เมื่อชำระภาษีและเงินเพิ่มครบถ้วน

ลดเบี้ยปรับ

• เรียกเก็บในอัตรา 2% เมื่อชำระภาษีพร้อมกับยื่นแบบไว้ ไม่น้อยกว่า 25% ของภาษีที่ต้องชำระ

ลดค่าปรับอาญา

• โทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท เรียกเก็บ 1 บาท

• โทษปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท เรียกเก็บ 2 บาท

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?