fbpx

Tag Archive for: ลูกจ้าง

8 มาตรการเยียวยา แรงงานลูกจ้าง อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในประกันสังคม

7 สิทธิประโยชน์จาก พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

7 ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน และสิทธิประโยชน์

7 ความผิดร้ายแรงถูกไล่ออกจากงานได้

จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานผิดกฎหมาย

3 ประเภทผู้ประกันตนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?