Tag Archive for: ลูกจ้าง

7 สิทธิประโยชน์จาก พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

7 ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน และสิทธิประโยชน์

7 ความผิดร้ายแรงถูกไล่ออกจากงานได้

จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานผิดกฎหมาย

3 ประเภทผู้ประกันตนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !

นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว

กฎหมายน่ารู้ … “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”

เตือนแล้วนะ! นายจ้างหัวงูระวัง … กฎหมายคุ้มครองแรงงานปี 2551 ห้ามล่วงเกินทางเพศลูกจ้าง

“นายจ้าง-ลูกจ้าง” ต่างสถานะแต่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?