Tag Archive for: ลูกจ้าง

ระวัง! 14 สัญญาณเตือน พฤติกรรมจ้างงานที่เข้าข่ายการบังคับใช้แรงงาน+

ระวัง! 14 สัญญาณเตือน พฤติกรรมจ้างงานที่เข้าข่ายการบังคับใช้แรงงาน

จัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร เมื่อถูกเลิกจ้างหรือนายจ้างเลิกกิจการ?+

จัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร เมื่อถูกเลิกจ้างหรือนายจ้างเลิกกิจการ?

ก่อนลาออกต้องรู้!…แนวทางจัดการเงินสำรองเลี้ยงชีพ+

ก่อนลาออกต้องรู้!…แนวทางจัดการเงินสำรองเลี้ยงชีพ

ขอให้ลูกจ้างทำงานวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายอย่างไร?+

ขอให้ลูกจ้างทำงานวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายอย่างไร?

การจ้างแรงงาน กับ จ้างทำของ ต่างกันอย่างไร!+

การจ้างแรงงาน กับ จ้างทำของ ต่างกันอย่างไร!

ผิดไหม? หากนายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลา (OT) ให้ลูกจ้าง+

ผิดไหม? หากนายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลา (OT) ให้ลูกจ้าง

การทดลองงาน สำคัญอย่างไรกับนายจ้างและลูกจ้าง?+

การทดลองงาน สำคัญอย่างไรกับนายจ้างและลูกจ้าง?

จัดการอย่างไรเมื่อลูกจ้างลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ?+

จัดการอย่างไรเมื่อลูกจ้างลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ?

นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อต้องย้ายสถานประกอบกิจการ+

นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อต้องย้ายสถานประกอบกิจการ

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน “นายจ้างต้องจัดทำ ลูกจ้างต้องเข้าใจ”+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?