Tag Archive for: ลูกจ้าง

7 ความผิดร้ายแรงถูกไล่ออกจากงานได้+

7 ความผิดร้ายแรงถูกไล่ออกจากงานได้

จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานผิดกฎหมาย+

จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานผิดกฎหมาย

3 ประเภทผู้ประกันตนประกันสังคม+

3 ประเภทผู้ประกันตนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !+

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !

แนะนำจัดการภาษีด้วยตัวเอง เมื่อต้องออกจากงาน+
ข่าวดี! หากจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมสามารถขอเงินคืนได้ … แม้ไม่ใช่ผู้ประกันตน+
ประกันสังคม … สวัสดิการเพื่อบริการกลุ่มลูกจ้าง+
นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว+

นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว

กฎหมายน่ารู้ … “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?