fbpx

Tag Archive for: มติ ครม.

ครม.เห็นชอบคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึงสิ้นปี 63

เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนออกไปอีก 3 ปี

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 เพิ่มเติม

ไฟเขียวมาตรการภาษีสนับสนุนการบริจาคให้สภากาชาดไทย

ลดหย่อนจำนวนเงินและขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตนของประกันสังคม มาตรา 33 และ 39

ครม.เห็นชอบปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท

ครม.อนุมัติเพิ่มประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อีก 2 ประเภท

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?