Tag Archive for: มติ ครม.

เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไขภัยแล้ง

อนุมัติร่างพรฎ.-กฎกระทรวง จัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย “กัญชา” 7 ประเภท

ครม.อนุมัติยกเลิกเก็บค่าธรรมวีซ่านักท่องเที่ยวถึง 31 ตุลาคมนี้

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ไฟเขียวยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 และ 9 ช่วงสงกรานต์

อนุมัติ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มเติมสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?