Tag Archive for: มติ ครม.

ครม. เห็นชอบปรับเปลี่ยนการขอมี ‘ใบอนุญาตขับรถ’ และการต่ออายุ

ครม. ไฟเขียว ยกเว้นภาษีเที่ยวเมืองรอง

ครม.ไฟเขียวเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการ e-Business ในต่างประเทศที่ให้บริการในไทย

ลดภาษี ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

ครม. เห็นชอบให้ สคร. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?