ครม.อนุมัติเพิ่มประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อีก 2 ประเภท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

15 เมษายน 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กำหนดเพิ่มประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 2 ประเภท

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เพิ่มคือ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล  พร้อมกำหนดค่าธรรมเนียมรายละเอียดในการขออนุญาต

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงมีดังนี้

  1. 1. กำหนดเพิ่มประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 2 ประเภทคือ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ลำดับ ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551ฯ ใบอนุญาตตามร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ข
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ค ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ค
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ  ง
5. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ   
6. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
7. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
8. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน
9. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
  1. กำหนดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตสำหรับใบ จ และใบ PE ที่ชำระแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

2.1 ค่าพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตสำหรับใบ จ และใบ PE คิดในอัตรา 3 หมื่นบาทต่อใบอนุญาต ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับใบอนุญาตประเภทอื่น

2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

2.2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับใบ จ คิดในอัตรา 5 ล้านบาท โดยหากต่อไปผู้ที่ได้รับใบ จ จะขอใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (ใบ ก) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 15 ล้านบาท

2.2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับใบ PF คิดในอัตรา 1 ล้านบาท

  1. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ต้องแสดงได้ว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลยินยอมให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต
  2. แก้ไขเพิ่มเติมการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิม โดยให้ดำเนินการดังนี้

4.1 กรณีที่เป็นการขอรับใบ ก ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตคืนใบ จ

4.2 กรณีที่เป็นการขอรับใบ จ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และหรือกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

  1. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของหนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบผู้ขอรับใบอนุญาตให้รองรับการเข้าถึงด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดได้

 

 

ที่มา : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 มกราคม 2563  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25791

 

 

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?