การลดความคุ้มครองเงินฝาก ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินอย่างไร

การลดความคุ้มครองเงินฝาก ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินอย่างไร

11 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่นคำขอรับเงิน การใช้สิทธิของผู้ฝากเงิน และการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
การคุ้มครองเงินฝาก คือ นโยบายและมาตรการของภาครัฐในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนผู้มีเงินฝากในสถาบันการเงิน ว่าจะได้รับเงินฝากคืน ภายในวงเงินที่กำหนดตามกฎหมาย หากสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองถูกปิดกิจการลง
เงินฝากที่จะได้รับความคุ้มครอง
ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองทันที หลังจากเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เงินฝากที่จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พรบ.คุ้มครองเงินฝาก มีดังนี้

-เงินฝากกระแสรายวัน

-เงินฝากประจำ

-เงินฝากออมทรัพย์
-บัตรเงินฝาก
-ใบรับงินฝาก (ที่เป็นเงินบาท)

หมายเหตุ

-เงินฝากแบบไม่มีสมุดบัญชี ก็ได้รับความคุ้มครอง

-เงินฝากต้องเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น
-วงเงินคุ้มครองเงินฝาก 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน

วงเงินคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 – วันที่ 10 สิงหาคม 2560
วงเงินคุ้มครองไม่เกินจำนวนเงิน 50 ล้านบาท
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 – วันที่ 10 สิงหาคม 2561
วงเงินคุ้มครองไม่เกินจำนวนเงิน 50 ล้านบาท
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 – วันที่ 10 สิงหาคม 2562
วงเงินคุ้มครองไม่เกินจำนวนเงิน 10 ล้านบาท
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 – วันที่ 10 สิงหาคม 2563
วงเงินคุ้มครองไม่เกินจำนวนเงิน 5 ล้านบาท
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
วงเงินคุ้มครองไม่เกินจำนวนเงิน 1 ล้านบาท

*วงเงินคุ้มครองเงินฝาก 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน
*ตามเงินฝากทีได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 51 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551

ตัวอย่าง
ในกรณีที่วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 5 ล้านบาท

 

 

เมื่อธนาคารปิดกิจการ นาย A จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากธนาคาร ก 5 ล้านบาท และจากธนาคาร ข 5 ล้านบาท
ตามวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน ส่วนที่เหลือต้องรอการชำระบัญชีจากธนาคาร
*ในกรณีที่จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากทั้งหมด ต้องกระจายเงินฝากยังสถาบันอื่น ๆ ไม่เกินสถาบันละ 5 ล้านบาท

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
จะลดความคุ้มครองเงินฝากจากเดิม 5 ล้านบาทต่อปี ลดเหลือ 1 ล้านบาท การลดความคุ้มครองเงินฝากนั้น ถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีเงินฝากกระจายเงินฝากไปยังสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งมากขึ้น หรือนำไปลงทุนในสินทรัพย์อย่างอื่นนอกเหนือจากเงินฝาก เช่น หุ้นกู้ กองทุน ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าแบรนด์เนม มากขึ้น

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?