เตรียมพร้อม “ระบบตัดแต้มใบขับขี่” พ.ร.บ.จราจรทางบก 2562

16 มีนาคม 2565

“ระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ”

เป็นการกำหนดคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนน ออกตามพ.ร.บ.จราจรทางบก 2562 เพื่อควบคุมพฤติกรรมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ บังคับใช้กับผู้ที่มีใบขับขี่เท่านั้น ไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ประเภทก็ตาม

“ผู้ขับขี่ทุกคนจะได้รับคนละ 12 คะแนน”

เมื่อทำผิดในข้อหาที่ประกาศ จะถูกตัดคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากคะแนนถูกตัดจนหมด จะถูกพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน โดยการกำหนดคะแนน การตัดคะแนน การคืนคะแนน และการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร พ.ศ.2562 มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ …

เกณฑ์การตัดคะแนน

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

ข้อหาที่ตัด 1 คะแนน

• ใช้มือถือขณะขับขี่
• ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสาร
• ไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสาร
• ขับรถบนทางเท้า
• ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด
• ไม่ชำระค่าปรับในระยะเวลาที่กำหนด
• ไม่หลบรถฉุกเฉิน
• ไม่หยุดให้คนข้ามถนน

ข้อหาที่ตัด 2 คะแนน

• ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
• ขับรถย้อนศร
• ขับรถประมาท
• เมาแล้วขับ
• ขับรถระหว่างโดนพักใช้ใบขับขี่

ข้อหาที่ตัด 3 คะแนน

• เกี่ยวข้องกับการจัดแข่งรถบนท้องถนน
• ชนแล้วหนี
• หย่อนความสามารถในการขับขี่
• ขับรถขณะเสพยาเสพติด
• เมาแล้วขับ โดยมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ข้อหาที่ตัด 4 คะแนน

• เมาแล้วขับ โดยมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
• เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือเสียชีวิต
• เสพยาเสพติดแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือเสียชีวิต
• แข่งรถบนท้องถนนโดยไม่ได้รับอนุญาต
• ขับรถโดยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย

การคืนคะแนน

1. เมื่อครบ 1 ปี คะแนนที่ถูกตัดไปจะได้รับคืน
2. หากถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน เมื่อพ้นกำหนด และผ่านการอบรมจะได้คืนกลับมาทั้งหมด 12 คะแนน
3. เมื่อพ้นกำหนด แต่ไม่ผ่านการอบรม จะได้คะแนนคืน 8 คะแนน และหากไม่ทำผิดอีก จะได้คืนอีกปีละ 2 คะแนน

การอบรมวินัยจราจรเพื่อรับคะแนนคืน

1. เป็นการอบรมของกรมขนส่งทางบกซึ่งผู้อบรมต้องชำระค่าอบรมเอง
2. เมื่อถูกตัดเหลือ 6 คะแนน สามารถอบรมเพื่อรับคะแนนคืนได้ โดยมีสิทธิอบรมปีละ 1 ครั้ง
3. เมื่อถูกตัดเหลือ 0 คะแนน สามารถอบรมเพื่อให้ได้คืน 12 คะแนนได้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?