Tag Archive for: ประกันสังคม

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯ และนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

ประกันสังคมมาตรา 40 รู้ก่อนเลือก

3 ประเภทผู้ประกันตนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !

สิทธิตรวจสุขภาพฟรีปีละครั้ง ที่รพ.ประกันสังคม

เรื่องต้องรู้…เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน …. ขอคืนได้

รู้หรือไม่! หน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายประกันสังคมมีอะไรบ้าง

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?