fbpx

Tag Archive for: ประกันสังคม

ขยายเวลายื่นแบบและส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment 7 วันทำการ

เช็กให้ดี …ก่อนสละสิทธิ (รักษาพยาบาล) ประกันสังคม

5 เรื่องสำคัญ! รักษาสิทธิเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯ และนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

ประกันสังคมมาตรา 40 รู้ก่อนเลือก

3 ประเภทผู้ประกันตนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !

ห้ามพลาด ! ตรวจสุขภาพกับประกันสังคมมีอะไรน่าสนใจ

สิทธิตรวจสุขภาพฟรีปีละครั้ง ที่รพ.ประกันสังคม

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?