เรื่องควรรู้ สิทธิประโยชน์ทายาท กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต

21 กันยายน 2564

ประกันสังคมเป็นเหมือนหลักประกันการดำเนินชีวิตของผู้ประกันตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยหากเมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆ เดือน จะเกิดความคุ้มครองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยายามจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร การชดเชยกรณีว่างงาน ชราภาพ ทุพพลภาพ เสียชีวิต รวมถึงสงเคราะห์บุตรหรือทายาทกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต

สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต

กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ชีวิตที่ไม่ใช่เหตุจากการทำงาน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต สิทธิที่จะได้มีดังนี้คือ

1. เงินค่าทำศพ

เป็นเงินที่ประกันสังคมจ่ายเพื่อช่วยเหลือการจัดการศพของผู้ประกันตนเป็นจำนวน 50,000 บาท ให้กับผู้จัดการศพ ได้แก่

• บุคคลที่ผู้ประกันตนได้ทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ และได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

• สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร ของผู้ประกันตน ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

• บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

เอกสารที่ใช้กรณีขอรับค่าทำศพ

• แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริง

• หลักฐานจากฌาปนสถาน หรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ

• สำเนาใบมรณบัตรพร้อมตัวจริง

• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้จัดการศพ 11 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


Advertising

2. เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย

เป็นเงินที่สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนได้ทำหนังสือระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น

แต่หากผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ ทางสำนักงานประกันสังคมจะนำเงินสงเคราะห์นั้นมาเฉลี่ยจ่ายให้กับ สามีหรือภรรยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน ในจำนวนเท่าๆ กัน

*** เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายนั้นจะจ่ายตามจำนวนและระยะเวลาที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบไว้ ดังนี้

• ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน ประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน

• ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

เอกสารที่ใช้กรณีขอรับเงินสงเคราะห์

• แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

• สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และของบิดามารดาของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)

• สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร กรณีไม่มีสูติบัตร

• หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ถ้ามี)

นอกจากสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ทายาทจะได้รับกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตแล้ว ยังมีเงินที่ทายาทสามารถเบิกเพิ่มเติมได้คือ
เงินบำเหน็จชราภาพ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ตามจำนวนและระยะเวลาการสบทมเงินประกันสังคมดังนี้

• ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี และจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์ทดแทนแบบบำเหน็จชราภาพ เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายไว้

• ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี และจ่ายเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน ผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์ทดแทนแบบบำเหน็จชราภาพ เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายไว้

• ผู้ประกันตนเสียชีวิตภายในระยะเวลา 5 ปี หลังรับสิทธิบำนาญชราภาพ ผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์ทดแทนเป็นเงิน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน

 

ข้อมูลอ้างอิง

www.sso.go.th

www.gcc.go.th

tag

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?