เช็คเงื่อนไข การใช้สิทธิลดหย่อนด้วย ช้อปดีมีคืน 2565

24 กุมภาพันธ์ 2566

ลดหย่อนด้วย ช้อปดีมีคืน 2565

กรณีผู้ขายจด VAT

ข้อมูลที่ต้องมีในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

•  ข้อมูลผู้ขาย

•  ข้อมูลผู้ซื้อ (ตามทะเบียนบ้าน)

•  รายการสินค้า/บริการ

•  จำนวนเงิน

กรณีผู้ขายไม่ได้จด VAT

เฉพาะซื้อหนังสือ (รวม E-book) / สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนเท่านั้น

ข้อมูลที่ต้องมีในใบเสร็จรับเงิน

•  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย

•  ชื่อ/ยี่ห้อผู้ขาย

•  เลขลำดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน

•  วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน

•  ข้อมูลผู้ซื้อ

•  รายการสินค้า/บริการ

•  จำนวนเงิน

เตรียมยื่นลดหย่อนสำหรับปีภาษี 2565 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 (ยื่นออนไลน์ถึง 8 เม.ย. 66)

เงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อน

•  ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท (รวมใบกำกับ/ใบเสร็จได้)

•  ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 15 ก.พ. 65

•  สำหรับค่าซื้อสินค้า/ค่าบริการ ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) / หนังสือ (รวม E-book) / สินค้า OTOP

•  การใช้สิทธิ ไม่ต้องลงทะเบียน

หลักฐานที่ต้องใช้

•  ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

•  ใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างสินค้า/บริการที่ใช้สิทธิได้

•  ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น / ซื้อกองทุนรวม

•  ค่าซื้อทองรูปพรรณ (เฉพาะส่วนที่เสีย VAT)

•  ยารักษาโรค อาหารเสริม (มี VAT)

•  ค่าอาหาร/เครื่องดื่มในโรงแรม

•  อุปกรณ์ IT / เครื่องใช้ไฟฟ้า /คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ

•  สินค้า Duty Free (ที่เสีย VAT)

•  ซื้อของออนไลน์จากร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีได้

ตัวอย่างสินค้า/บริการที่ใช้สิทธิไม่ได้

•  ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ

•  ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

•  ค่าหนังสือพิมพ์/นิตยสาร (รวม E-book)

•  ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

•  ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

•  ค่าที่พักในโรงแรม ค่าบริการจัดนำเที่ยว

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?