เปิดร่าง !! กฏหมาย Digital Platform เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ

 

ครม. อนุมัติร่างกฎหมาย Digital Platform บังคับต้องแจ้งข้อมูลธุรกิจ เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ

” ไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ จะได้รับข้อมูลที่จำเป็น ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการแพลตฟอร์มฯ “

 

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม. มีมติ อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการให้บริการแพลตฟอร์มให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ทราบก่อนการประกอบธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

• เพื่อสนับสนุนและควบคุมผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

• ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ต้องบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

• ผู้ใช้บริการจะได้ทราบข้อมูลที่จำเป็น ทั้งเงื่อนไขการให้บริการ ช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ

• เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแพลตฟอร์ม

 

บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

หมายถึง การให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นสื่อกลาง มีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและผู้บริโภคเชื่อมต่อกัน โดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ประโยชน์ของกฏหมายนี้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

• มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย

• ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

• ได้รับความน่าเชื่อถือ

 

ประโยชน์ของกฏหมายนี้ สำหรับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

• ได้รับความเป็นธรรม ความโปร่งใส

• ได้รับบริการจากแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐาน

• มีช่องทางให้รับรู้ถึงความเสี่ยง การตัดสินใจเลือกใช้แพลตฟอร์ม

• ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ถึงสถานะของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ว่าได้มีการแจ้งให้ ETDA ทราบแล้วหรือยัง

 

บังคับใช้เมื่อไหร่ ?

นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไป 180 วัน ผู้ประกอบุรกิจจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ นี้ มีผลใช้บังคับ

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?