เบิกค่าน้ำมันอย่างไร บริษัทถือเป็นรายจ่ายได้

14 พฤศจิกายน 2566

เบิกค่าน้ำมันอย่างไร บริษัทถือเป็นรายจ่ายได้

1. เบิกตามบิลน้ำมัน 

พนักงานเติมน้ำมันรถยนต์เพื่อใช้ในงานของบริษัท ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ไม่ต้องห้าม แต่ต้องมีเอกสารดังนี้

●  ระเบียบพนักงานระบุจำนวนที่เบิกได้ในแต่ละครั้ง
●  รายงานระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

เพื่อพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานประเมินเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจริง และเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจริง

2. เบิกตามจริง/ตามระยะทาง (กม.)

ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ไม่ต้องห้าม แต่ต้องมีเอกสารดังนี้

●  ระเบียบกำหนดเงื่อนไขการเบิกค่าน้ำมัน
●  รายงานการเดินทางโดยดูจากมิเตอร์วัดระยะทาง และกำหนดระเบียบให้เบิกค่าน้ำมันตามกิโลเมตร

เรื่องต้องระวัง! แม้จะเบิกตามระยะทาง พนักงานก็ต้องนำบิลน้ำมันมาแนบเป็นหลักฐานในการเบิก ค่าน้ำมันด้วย โดยบริษัทจะถือเป็นรายจ่ายได้ตามข้อเท็จจริง คือจำนวนในบิลเท่านั้น

3. เบิกแบบเหมาจ่าย

พนักงานที่นำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาใช้ในงานของบริษัท เช่น พนักงานขาย พนักงานเก็บเงิน บริษัทอาจกำหนดเหมาจ่ายเป็นรายเดือน โดยให้ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน รวมกับเงินเดือน

เมื่อบริษัทจ่ายเงินไปให้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมกับเงินเดือนของพนักงานตามประมวลรัษฎากร จึงจะทำให้ค่าน้ำมันเหมาจ่ายนี้ บริษัทถือเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้าม

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?