เงื่อนไขการส่งออก รับสิทธิ ไม่เสีย Vat

14 พฤศจิกายน 2566

เงื่อนไขการส่งออก รับสิทธิ ไม่เสีย Vat

1. เป็นการส่งออกตามกฎหมาย 

จากนิยามการ “ส่งออก” ตามมาตรา 77/1 (14) สรุปได้ว่าการส่งออกมี 3 ประการคือ

1. ส่งออกไปต่างประเทศ
2. นำสินค้าในประเทศที่ต้องเสียอากรขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เข้าไปในเขตปลอดอากร
3. ขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากร

2. มีเอกสารที่ใช้ประกอบการส่งออก

ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิในภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการส่งออกสินค้าตามคำสั่งกรมสรรพากร โดยผู้ประกอบการต้องส่งออกสินค้าและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์ต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรได้

ข้อมูลเพิ่มเติม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.97/2543ฯ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

กรณีศึกษา

บริษัท ค. จำกัด ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศ โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำเอกสาร เช่น Invoice, Packing List และใบขนสินค้าขาเข้าและออกในนามบริษัทฯ แต่เอกสาร Purchase Contract และเอกสาร B/L เป็นชื่อบริษัทนายหน้า โดยระบุ O/B หรือ On Behalf of เป็นชื่อบริษัทฯ

เมื่อสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงเป็นผู้ส่งออกและได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.97/2543ฯ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2543

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?