HR รู้ทันเทคโนฯ

HR รู้ทันเทคโนฯ

28 มิถุนายน 2562

แม้ว่าภาระระบบงานของ HR จะสามารถทดแทนด้วยระบบ Automation ได้ แต่ก็มีงานบางส่วนที่ยังต้องทำด้วยคนอยู่ !

เทคโนโลยีทำให้เกิดการปฏิรูประบบงานของ HR อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาว่าจ้าง การฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน ล้วนเป็นตัวผลักดันให้งานของ HR ต้องทำตัวเองให้แข็งแกร่งกว่าเดิม ฉะนั้นความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี จึงเป็นตัวบ่งชี้ว่า ใครจะมีความรู้ทันโลก ตามโลกหรือตกโลกไปเลย

HR บางส่วนเท่านั้นที่ตระหนักและตั้งความหวังว่า ระบบ Automation จะทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นองค์การใหม่ได้ แต่อาจมีไม่น้อยที่ยังไม่กระจ่างว่า จะเปลี่ยนอย่างไร บางเวลาที่ทาง CIO (Chief Information Officer) เขาพูดถึงระบบใหม่ ๆ HR นั่งใบ้เสียจน CIO อยากจะเข้ามา Takeover ฝ่าย HR เลยด้วยซ้ำ เพราะเขาคิดว่างานเขากลืนงาน HR ได้สบาย

Automation ที่ว่านี้หมายถึงการใช้เครื่องจักรหรือกลไกทางอุปกรณ์ที่สามารถทำงานให้เกิดผลได้โดยใช้คนน้อยลงหรือไม่ใช้คนเลย ตัวอย่าง หุ่นยนต์ที่ทำการปรุงแฮมเบอร์เกอร์ รถยนต์ที่ไม่มีคนขับ หรือการใช้โดรนสำรวจพื้นที่ต่างๆ การใช้ระบบ Automation น่าจะนำมาใช้เมื่อพบว่าคนทำงานขาดประสิทธิภาพ งานมีลักษณะเสี่ยงสูง การมาทำงานขาดความสม่ำเสมอ เป็นต้น ที่น่าสนใจคือยังมีงานเพียงไม่กี่ภารกิจที่ยังต้องทำด้วยคนอยู่ แต่เมื่อฟังดูแล้ว สำคัญทีเดียว มีอยู่ 5 ภารกิจ ดังนี้

  1. People Performance Management การบริหารผลงานของบุคลากร
  2. HR Business Strategy การจัดทำแผนกลยุทธ์
  3. Organization Effectiveness การสร้างประสิทธิภาพองค์การ
  4. Change Management การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  5. Employee Relations การแรงงานสัมพันธ์ พนักงานสัมพันธ์

ภารกิจ 5 ประการที่ระบุ ล้วนเป็นงานช้างทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่า กระบวนการทำงาน วิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น ยังต้องอาศัย “พลังสมอง” เป็นหลัก แปลว่า ยังไม่มีสมองกลใดที่จะมาทดแทนได้ (แต่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาสมองเทียมได้หรือไม่) นอกจากสมองแล้วยังต้องอาศัยอารมณ์และจิตใจของคนอยู่ เรื่องบางเรื่องหากได้พูดจาทำความเข้าใจกัน ใช้ทักษะการเจรจาหว่านล้อม ก็อาจจบลงด้วยดีได้ พออุ่นใจได้ว่า คน HR ยังพอมีโอกาสทำงานอยู่แต่ในบางระดับเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ในโอกาสทำงานนั้น HR ต้องมีความรู้และทักษะ ดังต่อไปนี้

  1. High Business Acumen ต้องรู้และเข้าใจธุรกิจอย่างแท้จริง ข้อนี้ ได้พูดกันมานานแล้วว่า โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องมองธุรกิจให้ออก ทำความเข้าใจว่าธุรกิจหลักเป็นอย่างไร ต้องการอะไร จะก้าวเดินไปทางไหน
  2. Strong Critical Thinking Skill ต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งละเอียดรอบคอบ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของคนทำงานยุคใหม่ ที่ต้องคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์เป็น โดยใช้ตัวเลขสถิติในอดีตมาวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. Good Data Analysis & Good Judgement ต้องรู้และเข้าใจว่า ข้อมูลต่างๆ ที่มีอย่างล้นเหลือนั้น จะหยิบตรงไหนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งแน่นอนต้องมีการตัดสินใจที่เฉียบคมด้วย จะได้หยิบได้ถูกต้องก่อนตัดสินใจ
  4. Must be Good Business Partner ต้องเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่ใกล้ชิดสม่ำเสมอ HR ต้องติดตามนโยบาย แปลงออกมาเป็นการดำเนินการ ต้องตระเตรียมการด้านคนหรือเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันต่อการใช้ หากเกิดปัญหาต้องแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว เพราะหากอืดอาดคนอื่นจะเข้ามาแก้แล้ว HR จะหมดโอกาส

ที่มา : บทความ  “HR รู้ทันเทคโนฯ ” โดย :  สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา  วารสาร HR Society Magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 197 เดือนพฤษภาคม 2562 สมัครสมาชิก คลิก

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?