มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ-นิติกรรมที่อยู่อาศัย

ประชุม ครม.070519

18 เมษายน 2563

ครม.อนุมัติมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ-นิติกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

คณะรัฐมาตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง  ทั้งเพื่อเป็นการการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ-นิติกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ประกอบด้วย

1.การกำหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวร้อยละ 0.01 (จากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01) สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท     

2.กำหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุดและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุดอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนห้องชุดดังกล่าวร้อยละ 0.01 (จากเดิมร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จำนอง เหลือร้อยละ 0.01) สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองห้องชุดในอาคารชุด โดยราคาซื้อขาย ไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

อ่านสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 พฤษภาคม 2562 ได้ที่ https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/20421

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?