เช็กให้ดีก่อนเดินทางข้ามจังหวัด เมื่อปลดล็อกที่พัก โรงแรม รีสอร์ท

11 มีนาคม 2565

การผ่อนปรนธุรกิจที่พัก

การผ่อนปรนธุรกิจที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และที่พักที่มีใบอนุญาตให้สามารถเปิดบริการได้อีกครั้ง เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต แต่บางพื้นที่ยังคงมาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงเอาไว้ เช่น อุทยานแห่งชาติ ปิดแหล่งท่องเที่ยว ระงับการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด หยุดการเดินรถ และท่าอากาศยาน

จังหวัดที่ปลดล็อกที่พัก โรงแรม รีสอร์ท

•  กาญจนบุรี

•  เพชรบุรี

•  ประจวบคีรีขันธ์

•  จันทบุรี

•  นครราชสีมา

•  น่าน

 

จังหวัดกาญจนบุรี

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท รวมถึงร้านอาหาร และคาเฟ่ เปิดบริการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ธุรกิจแพเพื่อการท่องเที่ยว (ยกเว้นแพเธค) เปิดบริการแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

1. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ลักษณะคล้ายกัน เปิดบริการได้ตามปกติ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน

2. การให้บริการ Coffee Shop และ ร้านอาหารให้บริการเฉพาะสำหรับแขกที่มาพักเท่านั้น และการให้บริการด้านการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยง ต้องมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด

3. ธุรกิจแพเพื่อการท่องเที่ยว ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค และห้ามจำหน่ายและบริโภคสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

จังหวัดเพชรบุรี

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ประเภท 1 และประเภท 2 เปิดบริการแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ประเภท 3 และประเภท 4 เปิดบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

1. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท ประเภท 1 ให้บริการเฉพาะห้องพัก ประเภท 2 ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร ประเภท 3 ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา หรือสถานบริการ และประเภท 4 ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา และสถานบริการ เปิดบริการได้ แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

2. ให้บริการห้องพักครึ่งหนึ่งของจำนวนห้องพักทั้งหมด (เปิดห้องเว้นห้อง)

3. ให้พักได้ไม่เกินห้องละ 2 คน (เตียงคู่) ไม่รับลูกค้ารายชั่วโมง

ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ทุกประเภท เปิดบริการแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

1. ห้องประชุมในโรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแหล่งที่มา

2. เจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรมหรือสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตการในการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติตต่ออันตราย

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการ ตามกฎหมาย หรือเสนอให้ปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะรายได้

 

จังหวัดจันทบุรี

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 เปิดบริการได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

ตลาดพลอย เปิดบริการแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

1. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท ประเภท 2 ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร ประเภท 3 ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา หรือสถานบริการ และประเภท 4 ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา และสถานบริการ เปิดบริการได้ แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

2. ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์และบริเวณใกล้เคียง ที่เปิดทำการทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เปิดดำเนินการได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการ ตามกฎหมาย หรือเสนอให้ปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะรายได้

 

จังหวัดนครราชสีมา

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เปิดบริการได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

1. ให้โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เปิดบริการได้ตามปกติ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค

2. ต้องควบคุมผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด

3. ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการที่ผ่านการคัดกรองโรคเท่านั้น

4. ข้อกำหนดการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่โรงแรม ให้เป็นไปตามคำสั่งของ ศบค.

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการ ตามกฎหมาย หรือเสนอให้ปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะรายได้

 

จังหวัดน่าน

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ทุกประเภท เปิดบริการแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

1. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท ทุกประเภท จำนวน 60 แห่ง เปิดบริการได้ แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

2. การเปิดโรงแรม ที่พัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาติดต่อราชการจังหวัดน่าน เดินทางเข้า-ออก ที่ได้รับยกเว้นจากเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านเท่านั้น

3. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงต่ำ เมื่อผ่านการคัดกรองแล้วให้ไปรายงานตัวที่ สสอ./รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อสอบสวนโรค ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งประกอบด้วย…

ภาคกลาง : กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง

ภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง และสระแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี

ภาคใต้ : ตรัง พัทลุง และสุราษฎร์ธานี

ภาคเหนือ : กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอสันกำแพง) ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

แต่หากผู้บริการเดินทางจากจังหวัดอื่น และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อผ่านการคัดกรองแล้ว จะต้องไปรายงานตัวที่ สสอ./รพ.สต. ในพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค และต้องกักตัว 14 วัน

 

 

 

 

 

 

 

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?