ประชุมสามัญประจําปี ประชุมผู้ถือหุ้นและอนุมัติงบการเงิน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ อย่างไร

14 ธันวาคม 2564

 

ประชุมสามัญประจําปี ประชุมผู้ถือหุ้นและอนุมัติงบการเงิน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ เมื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องจัดประชุมครั้งแรกภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท และต่อจากนั้นทุกๆ รอบระยะเวลา 12 เดือน ส่วนใหญ่จะประชุมกันภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาทางบัญชีของบริษัท ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง และลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 ตามมาตรา 1175

 

ตัวอย่าง

ประกาศ วันที่  22 เม.ย. 256X

ประชุม  วันที่  30 เม.ย. 256X

**ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 16 :  บริษัทจำกัดใด ไม่เรียกประชุมตามมาตรา ๑๑๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙

 

สรุป

การประชุมสามัญประจําปี ประชุมผู้ถือหุ้นและอนุมัติงบการเงิน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจากได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือและส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และบริษัทต้องนำส่ง ภงด.50 และยื่นงบการเงินภายใน 150 วันนับจากวันที่สิ้นรอบบัญชีที่กรมสรรพากร

หากบริษัทไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่, ไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่, วัน, เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมกันในคำบอกกล่าวตามมาตรา 1175 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.ความผิดดังกล่าว

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 17 :  บริษัทจำกัดใด ไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากันในคำบอกกล่าวตามมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙

 

 

“หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวผู้ถือหุ้น

ลงประกาศออนไลน์ได้ 24 ชม.  ส่ง นสพ.ฉบับจริงถึงมือท่าน ฟรี!

ใช้เป็นหลักฐานนำส่งกรมพัฒน์ฯ ได้ ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

ที่เดียวจบ.. ครบทุกเรื่องที่กฎหมายกำหนด :

บอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น, อนุมัติงบการเงิน, จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า-ออก

เพิ่มทุน-ลดทุน, ย้ายสำนักงานใหญ่, แก้ไขข้อบังคับบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท, เปลี่ยนชื่อบริษัท

ควบรวมกิจการ, แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด, เลิกบริษัท – เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?