Tag Archive for: วารสาร HR Society magazine

หมิ่นประมาทเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการระวังความผิด+

จัดการเงินในช่วงวิกฤติ1

จัดการเงินในช่วงวิกฤติ…สำหรับมนุษย์เงินเดือน+

จัดการเงินในช่วงวิกฤติ…สำหรับมนุษย์เงินเดือน

เวลา ในการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตน+

เวลา ในการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตน

สื่อสารอย่างไรให้ “รุ่ง” หรือ  “ร่วง”+

สื่อสารอย่างไรให้ “รุ่ง” หรือ  “ร่วง”

6 กลยุทธ์ HR ในสตาร์ทอัพ+

6 กลยุทธ์ HR ในสตาร์ทอัพ

กรอกข้อความเท็จในใบสมัครงานเลิกจ้างได้ไหม?+

กรอกข้อความเท็จในใบสมัครงานเลิกจ้างได้ไหม?

ปลอมใบรับรองแพทย์ ระวังติดคุก ถูกไล่ออก ไม่จ่ายสักบาท+

ปลอมใบรับรองแพทย์ ระวังติดคุก ถูกไล่ออก ไม่จ่ายสักบาท

นายจ้างจะจัดการกับข้อมูลของลูกจ้าง ก่อนกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลใช้บังคับอย่างไร+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?