Tag Archive for: ผู้ประกันตน

5 เรื่องสำคัญ! รักษาสิทธิเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ข่าวดี! สำหรับผู้ประกันตน ม.39 สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้แล้ว

เมื่อโรคไตถามหา … ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอย่างไรบ้าง?

สิทธิประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับจาก “ประกันสังคม” มีอะไรบ้าง?

เมื่อประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน .. ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?