ครม.ไฟเขียว ขยายอายุผู้ประกันสังคม มาตรา 40 จาก 60 เป็น 65 ปี

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

15 เมษายน 2563

ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา ที่มีการขยายอายุผู้ประกันสังคม มาตรา 40 จาก 60 เป็น 65 ปี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้บุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน จากเดิม “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์” เป็น “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์”

จากสภาพการณ์สังคมในปัจจุบันผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึ้น และเป็นกลุ่มประชากรที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ และเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุให้มีความยั่งยืนในการดำรงชีวิต จึงสมควรขยายคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน จาก “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์” เป็น “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี

ทั้งนี้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ซึ่งเป็นประกันสังคมที่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ผู้คนประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า พนักงานอิสระ  มี 3 ทางเลือกคือ

สมัครทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท

สมัครทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท

สมัครทางเลือกที่ 3 ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท

 

การขยายอายุของบุคคลเป็นผู้ประกันตนตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะทำให้ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพอิสระและเป็นแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึงตามนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ในทุกมิติ) อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25448

Related Content : ประกันสังคมมาตรา 40 รู้ก่อนเลือก

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?