มูลนิธิธรรมนิติ มอบทุนการศึกษา ‘ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน’ แก่นิสิตนักศึกษาจำนวน 7 ทุน

13 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มูลนิธิธรรมนิติได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” ทุนที่สร้างประโยชน์แก่การศึกษาและสังคมมากว่า 20 ปี

ทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” เป็นส่วนหนึ่งที่คืนให้กับสังคมเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ จึงเป็นที่มาของโครงการมอบทุนนี้ โดยได้ตั้งชื่อทุนตามคุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความธรรมนิติ อันเป็นรากฐานให้กับกลุ่มบริษัทธรรมนิติและมูลนิธิธรรมนิติในทุกวันนี้

 

นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทางมูลนิธิธรรมนิติ และมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาปกติ เป็นผู้มีความประพฤติดีขยันหมั่นเพียร ไม่อยู่ระหว่างการได้รับโทษตามบทลงโทษของระเบียบมหาวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

โดยจัดทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท

โดยมีคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 เป็นประธานในการมอบทุน พร้อมทั้งสภากรรมการ ที่ปรึกษา คณะกจก. เข้าร่วมในพิธีอันทรงเกียรตินี้โดยพร้อมเพรียงกัน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?