ขายของออนไลน์อย่างไรจึงไม่โดนปรับ

23 กุมภาพันธ์ 2565

 

ห้าม Inbox ถามราคา ?

ประกาศฉบับดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงโทษของการที่ลูกค้าทำการ Inbox สอบถามราคากับผู้ประกอบธุรกิจ แต่ระบุถึงโทษของการที่ไม่แสดงรายการสินค้าที่ระบุในโพสให้ครบถ้วน

ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท ตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ใครคือผู้ที่จะถูกลงโทษ ?

“ผู้ประกอบธุรกิจผ่านระบบออนไลน์”คือผู้ที่ถูกกำหนดว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าวมิเช่นนั้นจะมีความผิดและมีโทษปรับ หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ่อค้าแม่ค้า  ที่ขายของออนไลน์นั่นเอง

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการฯ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563

ข้อ 3 “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

4 รายการ ที่ต้องแสดงในโพส

ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ แสดงรายการของสินค้า โดยการเขียน พิมพ์ หรือทำให้ปรากฎในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย ซึ่งรายการ 4 อย่างดังต่อไปนี้

1.ราคาจำหน่าย ค่าบริการ โดยให้แสดงเป็นรายการต่อหน่วย (ต้องมีเลขอารบิคด้วย)

2.ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้า (ต้องมีภาษาไทยด้วย)

3.กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องแสดงให้ชัดเจนครบถ้วนและเปิดเผย โดยให้แสดงไว้คู่กับราคาสินค้าและค่าบริการ

4.การแสดงราคาขายปลีกสินค้าหรือค่าบริการ ให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ เว้นแต่ ถ้าขายให้แก่ผู้ซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่แสดงไว้ จะไม่ต้องแสดงราคาไว้ก็ได้

โทษตามกฎหมาย

ผู้ใดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

บทสรุป

ถ้าผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์รายใดที่แสดงรายการทั้งหมดในโพสต์ ตามที่ประกาศฯ กำหนดไว้แล้ว ก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดแล้ว แม้ลูกค้าจะ Inbox มาสอบถามราคาสินค้าก็ไม่จำต้องกลัวว่าจะโดนค่าปรับอีกต่อไป

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาละบริการฯ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563

เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?