อัปเดตเกณฑ์ใหม่ แบ่งกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs )

เกณฑ์ใหม่ กิจการ SMEs

15 เมษายน 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. …. ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs ) ซึ่งผู้ประกอบการควรรู้ไว้ครับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs ) ซึ่งผู้ประกอบการควรรู้และทำความเข้าใจไว้มีดังนี้ครับ

 1.ปรับนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  • ใช้จำนวนการจ้างงานและรายได้ของกิจการ (เปลี่ยนจากมูลค่าสินทรัพย์ถาวร) เป็นเกณฑ์ในการกำหนดขนาดกิจการ
  • แบ่งประเภทกิจการเป็น

1.กิจการผลิตสินค้า

2.กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก

 

กิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง
จำนวนการจ้างงาน
(คน)
รายได้/ปี
(ล้านบาท)
จำนวนการจ้างงาน
(คน)
รายได้/ปี
(ล้านบาท)
กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 100 เกินกว่า 50 – 200 เกินกว่า 100 – 500
กิจการให้บริการ
กิจการค้าส่ง
กิจการค้าปลีก
ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 50 เกินกว่า 30 – 100 เกินกว่า 50 – 300

 

 2. จำนวนการจ้างงานและรายได้ให้พิจารณาจากหลักฐานดังนี้

2.1 จำนวนการจ้างงาน ให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจำนวนการจ้างงานที่ได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

2.2  จำนวนรายได้ ให้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายว่าด้วยการบัญชีกำหนดหรือเอกสารบัญชีแสดงรายได้

 

3.ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

 ในกรณีที่กิจการมีจำนวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจประเภทหนึ่ง แต่มีรายได้ที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

 

 ที่มา :  สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2562 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24831

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?