ภาษีป้าย! ป้ายแบบไหนต้องเสีย และแบบไหนที่ไม่ต้องเสียภาษี

18 กุมภาพันธ์ 2565

อีกเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม!! ป้ายแบบไหนต้องเสีย และแบบไหนที่ไม่ต้องเสียภาษี?

มารู้ข้อกำหนดและอัตราภาษี (บังคับใช้ 1 ม.ค. 65)เพื่อช่วยวางแผนเรื่องการจัดทำป้าย และภาษีให้กับกิจการพร้อมข้อควรรู้อื่นๆ เกี่ยวกับภาษี

ภาษีป้าย = ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณา

 

ป้ายแบบไหนเสียภาษี ?

ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือเพื่อโฆษณา

รูปแบบของป้าย?

ตัวอักษร, ภาพ, เครื่องหมายที่เขียน, การแกะสลัก, จารึกวิธีอื่น

 

ป้ายไม่ต้องเสียภาษี

  • ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า /คน /สัตว์
  • ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่ รถยนต์ส่วนบุคคล/รถจักรยานยนต์/รถบดถนน/รถแทรกเตอร์ รวมถึงบนยานพาหนะที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 500 ตร.ซม.
  •  ป้ายที่มีล้อเลื่อน
  •  ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร (สำหรับขายผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรของตัวเอง)
  •  ป้ายของราชการ องค์การของรัฐ วัด/สมาคม/มูลนิธิ/โรงเรียนเอกชน ที่แสดงไว้ตรงอาคาร/บริเวณโรงเรียน
  •  ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
  •  ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า เพื่อหารายได้

ใครต้องเสียภาษีป้าย

  • ป้ายที่ติดบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น + มีพื้นที่เกิน 2 ตร.ม. ต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย
  • การโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วันนับแต่วันรับโอน

 

หลักฐานในการยื่น

ป้ายใหม่

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ทะเบียนการค้า

4.หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (กรณีนิติบุคคล)

5.รูปถ่ายป้าย พร้อมขนาดกว้าง x ยาว

6.ใบอนุญาตติดตั้งป้าย/ใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย

ป้ายเก่า

เหมือนป้ายใหม่ แต่ต้องแสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปีก่อนด้วย

 

 

ผู้เสียภาษีป้ายควรระวัง

ต้องเสียเงินเพิ่ม

ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด

ต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของเงินที่ต้องเสียภาษี

ยกเว้น ได้แจ้งยื่นแบบก่อนเจ้าหน้าที่จะเรียกให้ยื่นแบบ ให้เสียเงินเพิ่ม 5 % ของเงินที่ต้องเสียภาษี

ยื่นแบบไม่ถูกต้อง

ทำให้เสียภาษีน้อยลง เสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษีที่ประเมินเพิ่ม
ยกเว้น แก้ไขแบบก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษี

ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด

ต้องเสียเงินเพิ่ม 2 % /เดือน ของเงินที่ต้องเสียภาษี

 

บทลงโทษ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?